33 823 41 84

psmwadowice@wp.pl

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Klauzula informacyjna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Państwowej Szkole Muzycznej w Wadowicach

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PSM I i II st. w Wadowicach jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Wadowicach reprezentowana przez dyrektora mgr Jana Kamińskiego, z siedzibą ul. Legionów 11, 34-100 Wadowice, tel. 33-8234184, e-mail: psmwadowice@wp.pl


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod numerem telefonu: 502639006, 323314808, Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Proszowski;

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów oraz realizacją procesu edukacyjnego;

 

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię­dzynarodowej;

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

9 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;

 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.