telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

 

Wadowice, dnia 18.12.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

        W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.12.2015r. na wykonanie zadania: dostawa instrumentu: Marimba YM 5100A przedmiotowe zadanie powierza się:

FIRMIE: Salon Muzyczny FAN, Grzegorz Walczyński, ul. Św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 3 – ech oferentów oraz umieszczeniem zapytania na stronie www.psmwadowice.pl; do zamawiającego wpłynęło pięć ofert spełniających kryterium wyboru. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Jan Kamiński – dyrektor Szkoły

 

Dostawa instrumentu: marimba Yamaha YM 5100A

12 grudnia 2015