telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie wyłącznie muzyczne na wydziale instrumentalnym 6 - letnim.

 

Ukończenie szkoły II stopnia daje przygotowanie muzyczne do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub przystąpienia do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną i podjęcia studiów muzycznych (konieczność posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej.

 

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 21 roku życia w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon i akordeon.

 

3. Kwalifikacja do szkoły II stopnia następuje na podstawie egzaminu wstępnego, który ma charakter konkursowy - przyjęte zostają osoby z najwyższą punktacją.

 

4. Egzamin praktyczny (instrument główny) z przygotowanych utworów

 

- dla kandydatów na fortepian - gama, utwór techniczny, utwór polifoniczny, sonatina/sonata, utwór dowolny

- dla kandydatów na skrzypce i wiolonczelę - gama, etiuda, dwie części sonaty lub część koncertu, utwór dowolny

- dla kandydatów na pozostałe instrumenty gama, utwór techniczny, utwór dowolny

 

5. Egzamin pisemny z kształcenia słuchu i zasad muzyki (zagadnienia podstawy programowej szkoły I stopnia przedmiotu "Kształcenie słuchu")

 

6. Egzamin ustny z wiadomości o muzyce (zagadnienia podstawy programowej szkoły I stopnia przedmiotu „Audycje muzyczne")

 

KONIECZNE PRZYSTĄPIENIE DO WSZYSTKICH CZĘŚCI EGZAMINU!

 

II. ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE:

 

1. Instrument główny:

- 2 x w tygodniu po 45 minut ( w klasie dyplomowej 3x45min.)

 

2. Instrument dodatkowy- fortepian (dla wszystkich uczniów za wyjątkiem pianistów)

- 1 x w tygodniu 30 minut ( dla instrumentalistów od II klasy )

- 2 x w tygodniu po 45 minut w kl. I i II

 

3. Zajęcia zbiorowe:

 

a) w klasie I - II

 

-Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45 minut

-Literatura muzyczna 2 x w tygodniu po 45 minut

-Zasady muzyki 1 x w tygodniu 45 minut

 

b) w klasie III - IV

 

-Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45 minut

-Harmonia 2 x w tygodniu po 45 minut

-Historia muzyki 2 x w tygodniu po 45 minut

 

c) w klasie V i VI

 

-Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45 minut

-Formy muzyczne 2 x w tygodniu po 45 minut

-Historia muzyki 2 x w tygodniu (w kl. VI) i 3 x w tygodniu (w kl. V po 45 minut

-Harmonia 2 x w tygodniu po 45 minut ( w kl.V)

 

Poza wymienionymi zajęciami uczniów obowiązuje kształcenie w zespołach typu chór, orkiestra, zespoły kameralne.

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły można ściągnąć w zakładce: aktualności - rekrutacja PSM.

Do podania należy załączyć: życiorys, kserokopię arkusza ostatniego świadectwa szkoły I st., kserokopię arkusza ocen szkoły I st., opinię ze szkoły I st., zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danej specjalności, 2 podpisane fotografie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.