telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

 

 

 § 231.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów odbywa się w Szkole na podstawie odpowiedniego rozporządzenia Ministra właściwego do spraw kultury, w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2. W Szkole stosuje się Wewnątrzszkolny System Oceniania mający na celu:

a/ informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych,

b/ motywowanie ucznia do dalszej pracy,

c/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach uczniów,

 d/ pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 e/ umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania opiera się na kryteriach dotyczących:

a/ predyspozycji indywidualnych ocenianych na podstawie

- rozwojowości uzdolnień

- przydatności fizycznej

- predyspozycji estradowych

- kultury osobistej,

b/ umiejętności wykonawczych ocenianych na podstawie

- stopnia opanowania zadań i ćwiczeń przewidzianych w programie  nauczania na danym etapie

- rozwoju wyobraźni muzycznej i biegłości technicznej

- wrażliwości na zjawiska stylistyczne i dźwiękowe

- umiejętności czytania nut a vista

- stopnia opanowania tremy estradowej.

 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania obejmuje:

a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanych planów nauczania,

b/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,

d/ ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

e/ warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywane końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, za wyjątkiem oceny uzyskanej w trybie egzaminu promocyjnego,

f/ ustalenie warunków i trybu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 § 24

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

a/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych,

b/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

c/ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny  klasyfikacyjnej, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego,

d/ wykaz wymagań edukacyjnych dla poszczególnych klas i przedmiotów  dostępny jest u Dyrektora Szkoły.

2. Nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom informacje określone w § 24 pkt 1 a,b,c w pierwszym miesiącu roku szkolnego, a uczniom klas wyższych niż pierwsza na pierwszej lekcji w nowym roku szkolnym.

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych ustalają nauczyciele lub grupy nauczycieli wyznaczone przez Dyrektora Szkoły, opracowując Przedmiotowe Systemy Nauczania.

4. Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) muszą być spójne z WSO i aktualnym rozporządzeniem o ocenianiu, klasyfikacji i promocji Ministra do właściwego do spraw kultury.

 

§ 25

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Uczeń jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach w nauce uczniów na bieżąco, w trakcie indywidualnych rozmów z nauczycielami.

6. Wszystkie oceny ucznia wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

7. Wszelkie nagrody, wyróżnienia oraz kary nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8. O przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) są informowani co najmniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

9. W przypadkach zagrożenia oceną negatywną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację w formie pisemnej, która jest również odnotowana w dzienniku.

 

§ 26

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, oprócz przedmiotów z których ocenę ustala komisja w trybie egzaminu promocyjnego, jeżeli:

a/ frekwencja ucznia na danych zajęciach nie była mniejsza niż 80 %,

b/ wszystkie nieobecności zostały usprawiedliwione,

c/ uczeń zaliczył co najmniej ¾ sprawdzianów i prac kontrolnych z danego  przedmiotu w danym roku szkolnym.

 

§ 27

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę.

2. Zwolnienia określonego w § 27 pkt 1 udziela Dyrektor Szkoły.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 28

1. Oceny bieżące, klasyfikujące śródroczne i końcoworoczne ustala się wg następującej skali:

 a/ stopień celujący – 6

 b/ stopień bardzo dobry – 5

 c/ stopień dobry – 4

 d/ stopień dostateczny – 3

 e/ stopień dopuszczający – 2

 f/ stopień niedostateczny – 1

2. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zawierają Przedmiotowe Systemy nauczania.

 

§ 29

1. Z przedmiotu głównego (instrument) ocena śródroczna ustalana jest przez  komisję w formie egzaminu sprawdzającego.

2. Tryb ten nie dotyczy uczniów klas pierwszych cyklu cztero- i sześcioletniego, w obu przypadkach ocenę ustala nauczyciel instrumentu głównego.

3. W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Dyrektor Szkoły powołuje co najmniej trzyosobową komisję w skład której wchodzą:

a/ Dyrektor Szkoły lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji,

b/ nauczyciel instrumentu głównego,

c/ nauczyciel (nauczyciele) danej sekcji.

 

4. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocene ustaloną przez komisję.

5. Terminy egzaminów sprawdzających ustala Dyrektor Szkoły.

6. W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności ucznia na egzaminie sprawdzającym, śródroczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel danego ucznia.

 

§ 30

1. Z przedmiotu głównego (instrument) ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.

2. Tryb powyższy nie dotyczy uczniów klas pierwszych cyklu cztero- i sześcioletniego, w obu przypadkach ocenę ustala nauczyciel instrumentu głównego.

 

§ 31

3. Ocenę z egzaminu sprawdzającego oraz promocyjnego ustala się wg. skali punktowej:

a/ 25 pkt. – celujący /6/

b/ 21- 24 pkt. – bardzo dobry /5/

c/ 16 – 20 pkt. – dobry /4/

d/ 13 – 15 pkt. – dostateczny /3/

e/ 11 – 12 pkt. – dopuszczający /2/

f/ do 10 pkt. – niedostateczny /1/

 

4. Przy ocenie z egzaminu sprawdzającego lub promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, z uwzględnieniem § 28 pkt 2 niniejszego statutu.

5. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

6. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego – ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.

7. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje co najmniej trzyosobową komisję w skład której wchodzą:

a/ Dyrektor Szkoły lub kierownik sekcji - jako przewodniczący komisji,

b/ nauczyciel instrumentu głównego,

c/ nauczyciel (nauczyciele) danej sekcji.

8. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustalona przez komisję.

9. Terminy egzaminów promocyjnych ustala Dyrektor Szkoły.

 

§ 32

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 a/ uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny,

 b/ zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada Pedagogiczna na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub jego rodziców (prawnych opiekunów),

c/ egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego przeprowadza komisja egzaminacyjna – przepis § 31 pkt 7 stosuje się odpowiednio,

d/ egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu,

e/ termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły,

f/ z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustalona odpowiednio przez komisję lub nauczyciela,

g/ w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

 

§ 33

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną lub rodziców (prawnych opiekunów) prośbę , za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekracząjącym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.

 

§ 34

1. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre szczególnie z instrumentu głównego oraz kształcenia słuchu lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.

 

§ 35

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:

a/ promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu Szkoły,

b/ promowaniu uczniów poza normalnym trybem,

c/ wyróżnieniu i odznaczaniu uczniów.

 

§ 36

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:

a/ instrument główny,

b/ kształcenie słuchu.

 

§ 37

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 38

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna, a w przypadku kształcenia słuchu ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niepromującą, z zastrzeżeniem pkt. 2.

4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie:

a/ Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b/ nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

c/ nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

7. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustalona przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 39

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Tryb ten nie dotyczy ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych ustalonych przez komisje w trybie egzaminu promocyjnego.

3. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności uczni, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

5. Termin takiego sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W skład komisji wchodzą:

a/ Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a/ skład komisji,

b/ termin sprawdzianu,

c/ zadania (pytania) sprawdzające lub program,

d/ wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

11.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 40

1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

2. Uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz w całym cyklu kształcenia.

 

§ 41

1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w klasie programowo najwyższej z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny pozytywne.

2. Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków dotyczących promocji stosuje się zapisy § 40.

 

§ 42

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał średnią ocen 4,75 kończy Szkołę z wyróżnieniem.